ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

 1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ

2.ผู้เข้าใช้ห้องสมุดจะต้องวางกระเป๋า แฟ้ม หนังสือ เอกสารอื่นๆ ไว้ในที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าห้องสมุด

3.ไม่ส่งเสียงดังหรือปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น

4.ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด

5.ไม่นำอาหาร เครื่องดืม ขนม หรือของขบเคี่ยวต่างๆ เข้าไปรับประทานในห้องสมุด

6.วารสารหนังสือพิมพ์ เมื่ออ่านแล้วให้นำไปวางไว้ที่เดิม

7.หนังสือเมื่ออ่านแล้วไม่ต้องเก็บขึ้นชั้น แต่ให้วางซ้อนรวมกันไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย

8.ช่วยกันสอดส่อง ดูแลทรัพย์สินของห้องสมุดอันเป็นสมบัติส่วนรวม หากพบเห็นผู้ใดลักขโมย ตัด ฉีก หนังสือ สิ่งพิมพ์ใดๆ ของห้องสมุดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที

9.หนังสือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด เมื่อยืมออกไปแล้วให้ใช้อย่างระมัดระวัง รักษาอย่าให้สูญหาย ชำรุด ฉีกขาด สกปรก

10.เมื่อเลิกใช้เก้าอี้แล้วให้เลื่อนเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย และไม่ควรเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ไปจากที่เดิม